Πρόσκληση για τη Διενέργεια Δέκα Τεσσάρων (14) Ανεξάρτητων Δημοσίων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την Εκποίηση Ακινήτων της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. 10-01-2019

Πρόσκληση για τη Διενέργεια Δέκα Τεσσάρων (14) Ανεξάρτητων Δημοσίων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την Εκποίηση Ακινήτων της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Πρόσκληση