Ανακοίνωση Μεταφοράς Έδρας της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. Υπό Ειδική Διαχείριση 20-03-2023

Η τελούσα υπό ειδική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 10/03/2023 απόφασης του Ειδικού Διαχειριστή (νομίμως δημοσιευθείσας στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμόν πρωτ. 2914524/17.03.2023 και 2914517/17.03.2023 σχετικές ανακοινώσεις), ανακοινώνει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής στην ακόλουθη Διεύθυνση:

Ανδριανουπόλεως αρ. 87, Τ.Κ 12242 Αιγάλεω.

Η αποστολή και επίδοση παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς την Εταιρεία θα γίνεται στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Εταιρείας είναι τα εξής:

– 2121070023
– 2121070020

Σκαραμαγκάς, 20.03.2023

Ο Ειδικός Διαχειριστής
Χριστόδουλος Σεφέρης